вівторок, 16 листопада 2010 р.

Рішення Правління ГО «МОФАФР» №4 від 20 серпня 2010 року

«Про прийняття рішення
про скликання позачергових

Загальних зборів
"Миколаївської обласної
фармацевтичної асоціації ФармРада».На підставі п.п. 5.2.1 Статуту Громадської організації «Миколаївська обласна фармацевтична асоціація ФармРада», Правлінням Асоціації прийнято рішення про скликання позачергових Загальних Зборів ГО «МОФАФР», які відбудуться за адресою м. Миколаїв вул.Спаська 54 кв.15 29.11.2010р. о «16» год. «00» хвил.

Повісткою дня визначено розгляд та прийняття рішення, в частині доручення Загальними Зборами Голові Правління розпоряджається фінансами Асоціації, в рамках реалізації повноважень передбачених п. 5.5 Статуту, повідомлення про прийняття нових членів Асоціації.


Голова Правління О.Є. Пруднікова

(с) ФармРада

Рішення Правління ГО «МОФАФР» №2 від 20 серпня 2010 року


«Про розгляд заяв осіб,
що надійшли до Правління
щодо
вступу до Асоціації».


На підставі п.п. 3.4, 5.4.1 Статуту Громадської організації «Миколаївська обласна фармацевтична асоціація ФармРада», прийняти у члени Асоціації громадян Скальську Лесю Миколаївну, Шевченко Інну В'ячеславовну, Бакуткіна Івана Вікторовича, Гальченко Юрія Анатолійовича.

Голові Правління Прудниковій О.Є. та члену Правління Бакуткіній Ю.О. підготувати та видати членам Асоціації відповідні посвідчення.

Голова Правління О.Є. Пруднікова

(с) ФармРада

Рішення Правління ГО «МОФАФР» №1 від 20 серпня 2010 року

«Про затвердження розмірів та строків сплати вступних та членських внесків членами Миколаївської обласної фармацевтичної асоціації ФармРада».На підставі п.п. 3.5, 5.4.1 Статуту Громадської організації «Миколаївська обласна фармацевтична асоціація ФармРада», затвердити:


1. Вступний внесок для новоприйнятих індивідуальних членів Асоціації у розмірі 100 грн. та 200 грн. для колективних членів.

2. Членський внесок у розмірі 300грн. для індивідуальних членів та 700 грн. для колективних членів.

3. Щоквартальну періодичність сплати членських внесків.

Визначити, що члени Асоціації повинні сплачувати членські внески протягом першого місяця поточного кварталу. Сплату членських внесків проводити на р/р Асоціації.Голова Правління О.Є. Пруднікова


(c) ФармРада

СТАТУТ Громадської організації «Миколаївська обласна фармацевтична асоціація ФармРада»

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Головним управлінням юстиції

у Миколаївській області

наказ № _417/10 від «18» серпня 2010р.

свідоцтво №_826_________
Заступник начальника управління
_____________ Є.І. Пернатій«ЗАТВЕРДЖЕНО»
установчими зборами
Громадської організації
«Миколаївська обласна
фармацевтична асоціація ФармРада
(протокол №1 від 12.08.2010р.)


СТАТУТ
Громадської організації «Миколаївська обласна фармацевтична асоціація ФармРада»

Миколаїв 2010


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська організація «Миколаївська обласна фармацевтична асоціація ФармРада» (у подальшому - Асоціація), є місцевою неприбутковою громадською організацією що створена на підставі Закону України «Про об'єднання громадян» і здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією, чинним законодавством України, а також цим Статутом. Асоціація об'єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які працюють у галузі фармації, медицини, та права інших галузях, з метою встановленою даним Статутом.
1.2 Повна назва – Громадська організація «Миколаївська обласна фармацевтична асоціація ФармРада».
1.2.1 Скорочена назва Асоціації – ГО «МОФАФР».
1.3 Асоціація діє на території Миколаївської області.
1.4. Асоціація створена і здійснює свою діяльність на демократичних засадах і принципах добровільності, гласності, законності, рівноправності всіх її членів, незалежно від партійності, релігійних переконань, мови та національної приналежності, у повній відповідності до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.
1.5 Асоціація реалізує свої завдання у тісній взаємодії з центральними та територіальними органами державної виконавчої влади, профспілками, іншими об'єднаннями громадян, депутатами всіх рівнів, відповідними міжнародними організаціями, підприємцями та окремими громадянами.
1.6 Асоціація може вступати у інші громадські (неурядові) організації, брати участь у громадських заходах що не суперечать й не порушують законодавства України.
1.7 Асоціація не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Асоціації. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів так само як вони не відповідають за зобов'язаннями Асоціації.
1.8 Асоціація відповідає за своїми зобов'язаннями майном, що належить їй на правах власності, на яке згідно з чинним законодавством України може бути накладено стягнення.
1.9 Асоціація є юридичною особою за законодавством України з моменту державної реєстрації, володіє відокремленим майном, має рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи, емблеми та іншу символіку, зразки яких затверджуються Правлінням та реєструються в установленому законодавством порядку.
1.10 Місце знаходження Асоціації: м. Миколаїв, вул. Спаська 54 кв.15.


2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1 Основною метою діяльності Асоціації є захист прав та інтересів своїх членів, провадження оздоровчої , освітньої, культурної діяльності серед суб'єктів фармацевтичної галузі для спільної реалізації і захисту їхніх конституційних, економічних, соціальних і культурних прав, сприяння провадженню наукової та освітньої діяльності у фармацевтичній сфері, створення умов для професійного становлення кадрів у фармацевтичній галузі на території області.

2.2 Основними завданнями Асоціації є:
- сприяння державі та іншим громадським організаціям у створенні оптимальних умов для науково-дослідної та виробничої діяльності у фармацевтичній галузі, в поліпшенні якості лікарського забезпечення населення , у раціональному розширенні номенклатури лікарських засобів, у захисті споживачів та фармацевтичного ринку від потрапляння на нього неякісних, фальсифікованих лікарських засобів; пропагування передових технологій, досягнень фармацевтичної науки, сприяння у доведенні нормативно-технічної документації, регламентів іншої нормативно-правової інформації у виробництві та реалізації лікарських засобів.
- участь у розробленні законодавчих і нормотворчих інших регуляторних актів, перспективних планів та програм розвитку фармацевтичної справи і наукової роботи в галузі фармації, внесення пропозицій органам влади з питань професійно-посадових стандартів, стандартів якості медикаментозної допомоги, діяльності суб'єктів фармацевтичного профілю, державних програм і критеріїв потреби у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, ліцензування фармацевтичної діяльності, присвоєння кваліфікаційних категорій, норм етики працівників фармацевтичної галузі;
- співробітництво, обмін досвідом з громадськими організаціями на території України і за її межами;
- сприяння членам Асоціації у питаннях удосконалення професійних знань, атестації, підвищення кваліфікації, організації та координації такої діяльності;
- пропагування заходів щодо недопущення, ліквідації корупційних проявів у фармацевтичному секторі економіки;
- реалізація права на громадський захист, передбаченого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

2.3 Для виконання завдань Асоціація у встановленому порядку:
- пропагує мету та завдання Асоціації;
- узагальнює передовий досвід роботи в галузі фармації і сприяє його доведенню до суб'єктів фармацевтичної галузі для впровадження його у практику;
- формує та веде банки даних стосовно лікарських засобів дозволених до споживання в Україні, їх якості іншої нормативної документації та інформації, дозволеної до накопичування та безоплатного поширення.
- представляє інтереси своїх членів, суб'єктів фармацевтичної сфери за їх зверненням в судах, органах влади, інших державних та недержавних установах, міжнародних організаціях;
- проводить у встановленому порядку самостійно або спільно з органами влади та самоврядування, профільними товариствами та об'єднаннями з'їзди, конференції симпозіуми, наради для обговорення наукових, практичних, організаційних або проблемних питань що виникають у фармацевтичній галузі.
- бере участь у здійсненні громадської експертизи сучасних систем створення, виробництва і реалізації лікарських засобів;


3. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

3.1 Асоціація складається з індивідуальних та колективних членів. Асоціація відкрита для участі в ній громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства за умови визнання і додержання ними положень цього Статуту.

3.2 Індивідуальними членами можуть бути дієздатна фізична особа, незалежно від громадянства, яка досягла 18-ти річного віку, проживає в Україні, працює у галузі наукової, практичної, промислової фармації та медицини, є фахівцем в галузі права, інших галузях господарства, яка поділяє мету та завдання Асоціації, бажає взяти участь у її діяльності.

3.3 Колективними членами Асоціації є колективи підприємств, установ, організацій, які поділяють мету і завдання Асоціації та прагнуть взяти участь в їх досягненні. Колективні члени реалізують свої права через представників. Колективний член Асоціації має рівні права та обов'язки із індивідуальними членами.

3.4 Прийняття до членів Асоціації здійснює Правління Асоціації на підставі результатів розгляду індивідуальної письмової заяви особи або рішення зборів колективу підприємств, установ, організацій у разі вступу колективного члену. Рішення Правлінням приймається простою більшістю голосів його членів. У разі рівного поділу голосів членів Правління вирішальним є голос його Голови. Рішення Правління про прийом нових членів доводиться Головою Правлінням до відома Загальних Зборів членів Асоціації на черговому засіданні, при цьому, якщо не менш ніж ¾ голосів учасників засідання Загальних Зборів проти прийняття нового члена, рішення Правління щодо його прийняття вважається недійсним. У разі відсутності пропозицій щодо постановки питання на голосування, або за результатами голосування не набрано необхідної кількості голосів, рішення Правління щодо прийняття нового члена вважається схваленим Загальними Зборами.

3.5. При вступі до Асоціації новий член сплачує вступний внесок, а у подальшому вносить членські внески з метою формування коштів для виконання Асоціацією її статутних завдань. Член який документально не підтверджує надання вступного або членського внеску, або їхні представники не мають права ухвального голосу в керівних органах Асоціації до моменту погашення своєї заборгованості. Розміри вступних та членських внесків, строки їх внесення письмово визначаються Правлінням Асоціації. Вступні та членські внески до Асоціації можуть вноситись як в грошовій так й інших формах. За рішенням Правління в рахунок членських або вступних внесків будь-який із Членів може вносити інші матеріальні цінності, обладнання, об’єкти нерухомості (право користування таким об'єктом), нові технології, наукові розробки, майнові права та інші цінності за вартістю, погодженою з Правлінням. Активна участь у діяльності Асоціації, що сприяє досягненню суттєвих позитивних результатів у її статутній діяльності, також може бути зарахована члену асоціації рішенням Правління як вступний або членські внески за певний період часу. Рішення Правлінням з цих питань приймається простою більшістю голосів його членів. У разі рівного поділу голосів членів Правління, вирішальним є голос його Голови.

3.6 Членство в Асоціації підтверджується посвідченням за підписом Голови Правління, завіреного круглою печаткою Асоціації.

3.6 Добровільний вихід членів Асоціації здійснюється на підставі письмової заяви індивідуального члена або рішення колективу колективного члену. Заяви та рішення про добровільний вихід подаються на розгляд Правління Асоціації. Правління приймає відповідне рішення у порядку встановленому п. 3.4. Про прийняте рішення Голова Правління повідомляє Загальні Збори членів Асоціації.

3.7 Питання примусового виключення з членів Асоціації виноситься Правлінням на розгляд чергових або позачергових Загальних Зборів членів Асоціації у разі:
- порушення вимог Статуту Асоціації її членом;
- невиконання членом обов'язкових рішень Загальних Зборів членів, Правління та його Голови які були прийняті задля виконання статутної мети та завдань Асоціації;
- скоєння членом Асоціації злочину вина у вчиненні якого підтверджена судом;
- відмови від внесення вступного або членських внесків, у формах передбачених цим Статутом, протягом календарного року;
Рішення приймається простою більшістю від числа присутніх учасників Загальних Зборів, у разі рівного поділу голосів, вирішальним є голос Голови Правління Асоціації. Голос члена щодо якого розглядається питання щодо примусового виключення з членів Асоціації при голосуванні не враховується.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

4.1 Члени Асоціації мають рівні права та обов'язки;

4.2 Члени Асоціації мають право:
- брати участь у обговоренні та прийнятті рішень з усіх питань діяльності Асоціації;
- обирати і бути обраним у керівні та контролюючі органи Асоціації;
- брати участь у заходах, що проводить Асоціація або які проходять за її участю, участь у реалізації статутних завдань Асоціації;
- вносити пропозиції та приймати участь в обговоренні таких пропозиційна зборах і засіданнях;
- користуватися громадським захистом, іншою організаційно-методичною та консультативною допомогою Асоціації у порядку визначеному законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Правління та його Голови;
- вільного виходу зі складу Асоціації;
- входити до будь-яких партій, інших громадських та релігійних об'єднань, діяльність яких не суперечить статутній меті та завданням Асоціації.
- пропагувати мету та завдання Асоціації, сприяти залученню нових членів, сприяти співробітництву із органами влади, іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, громадянами заінтересованими у розвитку та становленню фармацевтичної галузі;

4.3 Члени Асоціації зобов'язані:
- дотримуватись вимог Статуту Асоціації, виконувати рішення її органів;
- своєчасно вносити вступні та членські внески, у строки та формах передбачених цим Статутом;
- надавати всебічну допомогу Асоціації в реалізації її статутних мети і завдань;
- надавати асоціації інформацію, необхідну для досягнення мети Асоціації;
- утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди Асоціації;
- своєю діяльність зміцнювати авторитет і самостійність Асоціації, популяризувати її діяльність, мету та завдання;
- втілювати у життя рішення Загальних Зборів, Правління Асоціації та його Голови.


5. СТРУКТУРА, СТАТУТНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

5.1 Статутними органами Асоціації є:
- Загальні Збори членів Асоціації;
- Правління Асоціації;

5.2 Вищим керівним органом Асоціації є Загальні Збори членів Асоціації (далі за текстом - Збори), які скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням Правління.

5.2.1 Позачергові Збори можуть скликатися Правлінням, а також на письмову вимогу не менш 1/3 її членів подану до Правління. У таких випадках Збори скликаються на підставі відповідного рішення Правління за підписом його Голови. На позачергових Зборах обговорюються лише ті питання, для розгляду яких його було скликано.

5.2.2 Чергові Збори мають право приймати до розгляду будь які питання, пов'язані з діяльністю Асоціації. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні понад 50% індивідуальних членів Асоціації та представників її колективних членів. Форма голосування визначається Зборами.

5.2.3 До виключної компетенції Зборів відносяться наступні питання:
- затвердження Статуту Асоціації, внесення змін та доповнень до нього;
- обрання строком на 5 років Голови Правління та членів Правління;
- утворення ревізійної комісії, інших органів, визначення їх повноважень та обрання їх голів та членів з числа членів Асоціації;
- затвердження звітів Правління, ревізійної комісії, інших утворених органів;
- прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації, призначення ліквідаційної комісії та визначення її повноважень;

5.2.4 Головою Зборів є Голова Правління. Рішення Зборів приймаються більшістю голосів присутніх на зборах учасників. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Зборів. З питань внесення змін і доповнень до Статуту, реорганізації або ліквідації Асоціації, призначення, переобрання Голови Правління, його членів, ревізійної, ліквідаційної комісії і визначення їх повноважень рішення приймається більшістю не менш як у ¾ голосів членів Асоціації, якщо інше не встановлено Законом або цим Статутом.

5.3 Виконавчим органом є Правління Асоціації (далі за текстом – Правління) здійснює керівництво її діяльністю між зборами і збирається в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. До складу Правління входе три особи які виконують свої обов'язки на громадських засадах.

5.4.1 Виключною компетенцією Правління є:
- прийняття рішень про скликання та порядок денний Зборів, норму представництва, повідомлення про проведення Зборів не пізніше ніж за місяць до їх початку;
- затвердження перспективних і поточних планів та програм розвитку;
- затвердження розмірів та строків сплати вступних та членських внесків її членами;
- затвердження кошторисних витрат відповідно до мети та завдань діяльності Асоціації;
- вирішення питань про прийом у члени Асоціації та добровільний вихід з членів Асоціації;
- затвердження зразків штампів, емблем та іншої символіки;
- заслуховування і затвердження щорічних звітів Голови Правління;
- координація і контроль за роботою органів, що утворюються в Асоціації, надання їм методичної та організаційної допомоги;
- винесення питання на розгляд чергових або позачергових Зборів щодо утворення або ліквідації органів Асоціації за потреби;
- приймає рішення про запровадження штатних одиниць найманих працівників Асоціації у разі потреби, кошторис їх утримання відповідно до чинного законодавства;
- Правління здійснює іншу діяльність яка не суперечить даному Статуту та законодавству України.

5.4.3 Правління може приймати рішення, якщо у засіданні беруть участь більше половини його членів.

5.4.4 Рішення правління приймається простою більшістю голосів. У випадку рівної кількості голосів – голос Голови є вирішальним.

5.5 Голова Правління (далі – Голова) виконує свої функції на громадських засадах й має наступні повноваження:
- здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації;
- несе відповідальність за виконання її основних мети та завдань;
- без доручення діє від імені Асоціації;
- проводить безпосередні переговори із зацікавленими у співробітництві громадськими об'єднаннями;
- укладає і підписує від імені Організації угоди, передбачені діючим законодавством України, фінансові документи Асоціації;
- у рамках законодавства України та цього Статуту в разі необхідності діє на свій розсуд, якщо такі дії спрямовані на досягнення мети та виконання завдань Асоціації і не є компетенцією Зборів;
- відкриває рахунки у банківських установах;
- керує Правлінням Асоціації та доручає його членам а також членам Асоціації виконання конкретних завдань;
- за дорученням Загальних Зборів розпоряджається фінансами Асоціації та звітує перед Правлінням про фінансовий стан Асоціації пов'язаний із виконанням її статутних завдань та мети;
- представляє інтереси Асоціації у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами влади та управління, місцевого самоврядування, в судах, міжнародних організаціях, тощо;

5.6 Контроль за фінансовою діяльністю Асоціації здійснюється ревізійною комісією. Порядок її роботи, прийняття нею рішень встановлюються Положенням про ревізійну комісію, затвердженим Зборами. Членами ревізійної комісії не можуть бути Голова та члени Правління, члени інших органів утворених рішеннями Зборів. Термін обрання голови та членів ревізійної комісії визначають Збори, але не менш як 5 років. Ревізійна комісія підконтрольна та підзвітна Зборам й здійснює свої функції на громадських засадах.

6. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

6.1 Майно та кошти Асоціації утворюються за рахунок:
- членських та вступних внесків;
- коштів та майна які надходять безоплатно, або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- пасивних доходів;
- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної допомоги;

6.2 Кошти та майно Асоціації витрачаються на реалізацію статутних завдань;

6.3 Кожний окремий член Асоціації не має права на відчуження власності як у цілому, так і частини майна Асоціації.

6.4 Асоціація веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та звітність згідно з чинним законодавством України.


7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
ДО СТАТУТУ

7.1 Право вносити зміни та доповнення до цього Статуту належить виключно Загальним зборам Асоціації.

7.2 Рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту приймається двома третинами голосів членів Асоціації на Загальних Зборах.

7.3 Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов'язковій реєстрації.


8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

8.1 Асоціація припиняє свою діяльність у разі реорганізації чи ліквідації.
Реорганізація Асоціації здійснюється на підставі рішення Зборів.

8.3 Ліквідація Асоціації здійснюється на підставі рішення Зборів, або за рішенням суду. У разі прийняття рішення про припинення діяльності асоціації Зборами, таке рішення повинно бути прийнято більшістю не менш як у ¾ голосів членів Асоціації.

8.4 Кошти та майно Асоціації, що залишились після її ліквідації не можуть розподілятися між її членами і повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

(с) ФармРада